18-10-2016 Infectieziekten en Jeugdgezondheidszorg: Wet Publieke Gezondheid en casuïstiek met specifieke aandacht voor asielzoekerskinderen.

Infectieziekten en Jeugdgezondheidszorg horen bijeen. In de dagelijkse praktijk krijgen we veel vragen over infectieziekten. Vandaar dat we aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen, zoals kinkhoestvaccinatie bij zwangeren, de rol van de Gezondheidsraad bij de beslissing over het opnemen van vaccinaties in het RVP en is er aandacht voor nieuwere vaccins die (nog) niet zijn opgenomen in het RVP, zoals vaccins tegen het rotavirus en varicellazostervirus.

Na een korte introductie van de Wet Publieke Gezondheid, waarin de wettelijke taken van de unit Infectieziektebestrijding zijn vastgelegd, wordt ingegaan op meldingsplichtige ziekten bij ‘instellingen’ waar JGZ mee te maken heeft (PSZ, kinderopvang, basisschool). Dit zal gevolgd worden door enkele praktische voorbeelden waaruit de raakvlakken tussen Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg blijken. Vanwege de toename van het aantal vluchtelingen, zal er hierbij ook specifiek aandacht zijn voor infectieziekte-casuïstiek onder asielzoekerskinderen.

Verder worden we bijgepraat over inzichten en actuele ontwikkelingen rond o.a. het zikavirus, dat recent veel media aandacht heeft gekregen. De avond wordt afgesloten met een plenaire discussie, waarin de sprekers in zullen gaan op vragen, die nog leven in het publiek.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, Huub Creemers, jeugdarts, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Programma

19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.00 uur
De actualiteit en nieuwe ontwikkelingen in het RVP
Yvonne Wijnands
Download de presentatie

20.00-20:15 uur
Discussie

20.15-20.30 uur
Pauze

20.30-22.00 uur
Wet Publieke gezondheid: infectieziekten en JGZ
Infectieziektebestrijding en asielzoekerskinderen
Zikavirus
Vivian Claessen en Casper den Heijer
Download de presentatie Mw. V. Claessen
Download de presentatie van hr. C. den Heijer

22.00-22.10 uur
Plenaire discussie

Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Y. WijnandsaMG, medisch adviseur RIVM.
Mw. drs. V. Claessenarts Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg.
Hr. dr. C. den Heijerarts Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg.