19-10-2021 De rol van de JGZ bij het voorkomen van depressie en suïcide (Webinar)

Preventie van depressie richt zich voornamelijk op een algemeen psychosociaal welbevinden, waarbij beschermende factoren worden bevorderd en risicofactoren zo goed mogelijk in kaart worden gebracht en waar mogelijk teruggedrongen.
Voor de JGZ-professional is het van belang om kennis te hebben van (signalen van) depressieve gevoelens en risicofactoren voor het ontstaan van een depressieve stoornis.
In het gesprek met de jongere en zijn/haar ouders is het van belang om adequate voorlichting, ondersteuning, monitoring en zo nodig verwijzing naar andere zorg te bieden en goed samen te werken binnen de ketenzorg rondom jongeren.
Binnen de STORM aanpak wordt op wetenschappelijk onderbouwde wijze, vanuit een preventieve aanpak gewerkt met als doel depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn.

Onder jongeren tussen de tien en twintig jaar is suïcide de meest voorkomende doodsoorzaak, en tot nu toe was er internationaal nog weinig bekend over hoe jongeren communiceren over suïcidale gedachten die ze hebben.
Elias Balt doet onderzoek naar kenmerkende patronen bij adolescentieproblematiek, seksuele identiteit en de invloed van sociale media games en series.
Welke signalen en gebeurtenissen zijn er in de laatste periode voor het overlijden?

Niet alle jongeren, die worstelen met problemen, kunnen hun verhaal kwijt en krijgen de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, ook door de lange wachtlijsten in de zorg.
@Ease werd in 2017 opgericht om laagdrempelig mentale ondersteuning aan te bieden aan jongeren tussen 12 en 25 jaar zonder lange wachttijden. Jongeren kunnen met of zonder afspraak binnenlopen bij een van de vestigingen, onder andere in Maastricht en Heerlen.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Tim Jaspers, arts M&G, jeugdarts GGD Limburg Noord
Huub Creemers, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg.

Programma
19.00 – 19.15 uur
Ontvangst

19.15 – 20.15 uur
Vroegsignalering en preventie van depressie en suïcidaal gedrag bij adolescenten
Sanne Rasing
Wendy Rongen

20.15 – 20.25 uur
Pauze

20.25 – 21.15 uur
Onderzoek naar suïcide bij jongeren
Elias Balt
Download de presentatie

21.15 – 22.05 uur
Laagdrempelige mentale ondersteuning voor jongeren:
wat is nodig?
Sophie Thijs
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Mw. Dr. S. RasingSenior onderzoeker Depressie Expertisecentrum Jeugd/Programmaleider STORM , GGZ Oost Brabant.
Mw. Drs. W. RongenJunior onderzoeker, psycholoog Kind en Jeugd/Programmamedewerker STORM, GGZ Oost Brabant.
Hr. Drs. E. BaltPromovendus, 113 Zelfmoordpreventie.
Mw. Drs. S. ThijsSKJ- en NIP-psycholoog en werkzaam voor @Ease