27-10-2020 Mensen met een licht verstandelijke beperking (WEBINAR)

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden (ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd). Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70. In Nederland kunnen mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 die eigenlijk zwakbegaafd zijn en (ernstige) bijkomende problematiek hebben, eveneens gebruik maken van de zorg voor mensen met een LVB.
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 1 miljoen mensen met een IQ tussen de 50 en 85 met bijkomende problemen. Ongeveer 11.000 kinderen en jongeren raken ernstig in de problemen. Vaak omdat er sprake is van meervoudige complexe problematiek, zoals ernstige gedragsproblemen, verslaving en schooluitval.

We beginnen de avond met een lezing van Marieke Reijmers over seksuele gezondheid bij mensen met een LVB. Er wordt ahv praktijkvoorbeelden stilgestaan bij de invloed van LVB op de seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid. Er is ruimte voor interactie bij het beantwoorden van vragen als: Welke rol heb je als hulpverlener bij het verbeteren van de seksuele gezondheid? Wat is er nodig om handelingsverlegenheid te overwinnen en in gesprek te gaan over seksualiteit? Wat kun en wil je zelf en wanneer verwijs je door?

Het doel van de lezing van kinder- en jeugdpsychiater Philippe Collin is het bieden van informatie en daar waar mogelijk concrete handvatten, voor de zorg van vroege onderkenning tot herstel van mensen met een psychische stoornis en ZB/LVB (zwakbegaafdheid en licht verstandelijke beperking). Informatie zal aangeboden worden aan professionals die curatieve behandeling bieden en hun verwijzers en ondersteuners, bij het herkennen van ZB/LVB bij hun patiënten en ondersteunt hen bij het inzetten van beschikbare stoornisspecifieke zorgstandaarden. De lezing poogt een bijdrage te leveren aan een verdere professionalisering en het bevorderen van passende zorg voor mensen met psychische stoornissen en ZB/LVB.

Tot slot komt ethicus Wybo Dondorp aan het woord. Hij zal het hebben over respect voor autonomie, wat een belangrijk uitgangspunt van de moderne gezondheidsethiek is, ook waar het gaat om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Maar hoe om te gaan met een kinderwens bij zorgen over ouderschapscompetentie? Is er een ethische rechtvaardiging voor drang of zelfs dwang?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze
avond,
drs. Huub Creemers, jeugdarts, arts M&G, unithoofd JGZ, GGD Zuid Limburg.
drs. Lieke Amkreutz, AIOS profielopleiding tot jeugdarts, GGD Zuid Limburg.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst

19.15 – 20.05 uur
Seksuele gezondheid van mensen met een LVB
Marieke Reijmers
Download de presentatie

20.05-20.10 uur
Pauze

20.10 – 21.00 uur
Psychische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid en een licht verstandelijke beperking
Philippe Collin
Download de presentatie

21.00 – 21.10 uur
Pauze

21.10 – 22.00 uur
Verstandelijke handicap en kinderwens: de ethiek van drang en dwang
Wybo Dondorp
Download de presentatie

22.00- 22.10 uur
Gezamenlijke discussie

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. M. C. ReijmersMaster-psycholoog SKJ/ seksuoloog NVVS/supervisor NVVS Werkzaam bij De La Salle
Dhr. Dr. P.J.L. CollinKinder- en Jeugdpsychiater Koraal en Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe en Maastricht UMC+.
Dhr. Prof. dr. W. DondorpEthicus Universiteit Maastricht