28-03-2017 Juridische en ethische aspecten van Jeugdgezondheidszorg.

Bij de zorg voor jeugdigen zijn vaak meerdere partners betrokken. Er kan daarbij spanning zijn tussen bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het uitwisselen van gegevens voor goede hulp, of administratieve verantwoording. Wanneer is het doorbreken van vertrouwelijkheid gerechtvaardigd? Het Manifest “In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd.” biedt handvaten voor de samenwerking tussen JGZ en andere partners binnen het jeugddomein. Hr. ir. L. Sonnenschein zal u hierover meer vertellen.

In de elektronische gezondheidszorg (E-health) gaan nogal wat digitale gegevens rond. Denk binnen de JGZ aan: elektronische dossiers, ouderportaal, e-mails (waaronder Zorgmail), online begeleiding of blended-care. Maar ook vragen op websites, vragen op Facebook, gezondheidsapps of het online afnemen van vragenlijsten.
Hr. drs. U. Schuurmans zal ingaan op de rechten en plichten naar onze cliënten evenals hun privacy?

De adviezen, die werkers in de Public Health geven, kunnen op gespannen voet staan met de eigen keuzevrijheid van (a.s.) ouders en jeugdigen. Is verplichte anticonceptie voor kwetsbare vrouwen een optie? Of mogen wij ze met drang daartoe over halen? Elk mens heeft toch recht op kinderen? En heeft een ongeboren kind recht op goed ouderschap?
Ook in onze dagelijkse advisering komt de vraag terug, in hoeverre professionals of de overheid zich moeten bemoeien met iemands leefstijl. Een mens heeft toch keuzevrijheid? Hr. dr. W. Dondorp zal ons meenemen in deze ethische dilemma’s.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Hr. drs. Don Houben aMG, stafarts GGD Limburg Noord.

Programma
19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.10 uur
Manifest “In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd”
Leon Sonnenschein

20.10– 21.00 uur
Rechten, plichten en privacy bij E-health
Ulco Schuurmans

21.00 – 21.15 uur
Pauze

21.15-22.10 uur
Ethische aspecten van JGZ: advisering, drang en recht op eigen keuze
Wybo Dondorp
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Hr. ir. L. Sonnenscheinprogrammaleider “In goed vertrouwen”, voorheen voorzitter interbestuurlijke werkgroep Gegevensuitwisseling en Privacy sociaal domein.
Hr. drs. U. SchuurmansaMG, jeugdarts GGD Hart van Brabant, Tilburg ( en auteur en fanatiek blogger over E-health).
Hr. dr. W. Dondorpethicus, Universitair hoofddocent Metamedica, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht.