28-06-11 Ondergewicht onderbelicht? (samen met Kindergeneeskunde)

Ruim de helft van de volwassenen is te zwaar. Ook veel kinderen zijn te dik, blijkt uit recente cijfers van het CBS. Overgewicht is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten. Hierdoor is er heden ten dage veel aandacht voor de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas. Maar hoe zit het dan met ondergewicht? Wereldwijd gezien is ondergewicht bij kinderen of intra-uteriene groeiretardatie verantwoordelijk voor het overlijden van 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. Dit geschiedt vanzelfsprekend voor het overgrote gedeelte in ontwikkelingslanden. Maar hoe zit het dan bij ons? Is ondergewicht bij kinderen en jongeren hier niet juist onderbelicht?
Ondergewicht en een afbuigende groei kan een uiting zijn van vele onderliggende ziekten op de kinderleeftijd maar kan ook bijvoorbeeld een uiting zijn van verwaarlozing van een kind. Tijdige en adequate onderkenning hiervan is dan ook van essentieel belang. Hier is dan ook een belangrijke taak weggelegd voor de consultatiebureau- en jeugdartsen.  Gedurende deze refereeravond zal door drs. Jeroen de Wilde stilgestaan worden bij deze screening. Hoe kunnen we deze het beste uitvoeren en wanneer dienen kinderen doorgestuurd te worden naar de tweede lijn voor verdere diagnostiek en eventuele behandeling.

Behalve in de eerste lijn speelt ondergewicht en ondervoeding ook een zeer belangrijke rol in het ziekenhuis. Zo blijkt bijvoorbeeld uit screenend onderzoek in zowel algemene als academische ziekenhuizen dat 19% van de opgenomen kinderen ondervoed  zijn. Een dergelijke slechte voedingstoestand heeft nadelige gevolgen voor deze kinderen onder andere voor hun herstel.
Dr. van Waardenburg zal dit onderwerp presenteren waarbij met name ingegaan zal worden op screening en behandeling van ondervoeding binnen het ziekenhuis middels een  recent ontwikkeld screeningsinstrument, “Strong kids”genaamd.

Binnen zowel de diagnostiek alsook de behandeling van ondergewicht en ondervoeding is een grote rol weggelegd voor de diëtetiek zowel in de eerste en tweede lijn. Met betrekking tot de diagnostiek is een belangrijke taak de inventarisatie van de calorische intake in relatie tot de behoeften van een kind. In de behandeling adviseren ze ouders maar ook artsen om de calorische intake af te stemmen op de onderliggende conditie of aandoening van het kind. Op deze diverse aspecten van de diëtetiek binnen zowel eerste als tweede lijn wordt ingegaan door diëtiste Berdien van Wezel.

Sprekers:
Hr. drs. J.A. de Wilde, Gemeente Den Haag, Dienst OCW,  sector VG&Z,
Productgroep Jeugdgezondheidszorg
Hr. Dr. D.A. van Waardenburg, kinderarts intensivist, MUMC+
Mw. B. van Wezel, diëtiste, Den Haag

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond.
Mw. drs. H.C. de Langen, stafarts JGZ, GroenekruisDomicura

Programma

19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35 uur
Welkom en inleiding door de voorzitter
Download de inleidende presentatie 

19.35-20.25 uur
De beoordeling van het gewicht in de Jeugdgezondheidszorg. Zin en onzin van referentiecurven.
Hr. drs. J.A. de Wilde
Download de presentatie

20.25-21.15 uur
Strong-kids, healthy kids? De noodzaak van screening op ondervoeding in het ziekenhuis.
Hr. dr. D.A. van Waardenburg
Download de presentatie

21.15-22.00 uur
De diëtistische aanpak bij kinderen met (dreigend) ondergewicht.
Mw. B. van Wezel, diëtiste, Den Haag
Download de presentatie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje