28-06-2016 MOE-landers en radicalisering.

Om problemen zoals wij die kennen bij de Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten te voorkomen, is het van belang om inzicht te krijgen in de begeleidingsbehoefte van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. Het aantal MOE-landers dat hun kinderen meebrengt, of in ons land kinderen krijgt, neemt toe. De eerste spreker Stephie Wijnhoven heeft ruime JGZ-praktijkervaring met deze groep. Zij zal in gaan op een aantal achtergrond kenmerken. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de verschillen in gezondheidszorgsysteem en de culturele verschillen in de arts-patiënt relatie. En welk beeld hebben deze ouders van opvoeding, opvoedingsondersteuning en kinderopvang?

In het kader van haar opleiding aM&G onderzoekt Wendy Schoofs het psychosociale welbevinden van Poolse jongeren in Noord- en Midden-Limburg. Vergeleken wordt met een gelijke groep Nederlandse jongeren. Tevens is bij de Poolse groep gekeken naar achtergrondkenmerken zoals streek van herkomst, opleidingsniveau in Polen, opleidingsniveau van ouders alsook hoe deze jongeren hun toekomst zien.

Als derde spreker neemt Cherif Al Maliki ons mee in het proces van polarisatie, extremisme en radicalisering. Fenomenen die niet alleen voorkomen bij de kleine groep moslimjongeren die zich bij IS aansluiten. Zijn dit ontspoorde randjongeren? Jongeren met psychische problemen? Waarom zijn zij zo gefrustreerd in onze westerse samenleving? Zijn het Godsdienstfanaten? Hoe kunnen christelijke- of moslimfanaten in religie een legitimatie van hun geweld zien?
Welke signalen en gedragsverandering kunnen we zien? Waar kun je terecht voor hulp?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Don Houben, arts M&G, stafarts GGD Limburg Noord.

Programma
19.00 -19.15 uur

Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.10 uur
Poolse kinderen in de JGZ
Mw. drs. Stephie Wijnhoven
Download de presentatie

20.10-20.55 uur
Leefwereld en toekomstverwachting Poolse pubers
Mw. drs. Wendy Schoofs
Download de presentatie

20.55-21.10 uur
Pauze

21.10-22.10 uur
Radicalisering
Hr. Cherif Al Maliki
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. S. WijnhovenAios jeugdarts KNMG, GGD Limburg Noord.
Mw. drs. W. Schoofs - SmuldersJeugdarts KNMG, aios aM&G, GGD Limburg Noord.
Hr. Ch. Al MalikiDeradicaliserings- en polarisatie expert.