Jaarprogramma 2016-2017

27 september 2016 Tand- en mondzorg
Een goede voorlichting over mondgezondheid is belangrijk voor de ontwikkeling van een gezond gebit. Dit moet op zeer jonge leeftijd beginnen en regelmatig worden herhaald en aangevuld. Naast tandartsen en mondhygiënisten speelt de jeugdgezondheidszorg hierbij een belangrijke rol. De handleiding ‘Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jaar voor de Jeugdgezondheidszorg’ vormt hiervoor de basis. Tevens wordt op deze avond aandacht besteed aan de huidige stand van zaken ten aanzien van gebitsafwijkingen, beugels, etc.

18 oktober 2016 Infectieziekten
Infectieziekten blijven de aandacht vragen van medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg.
Door de komst van asielzoekers en vluchtelingen komen ook andere infectieziekten in beeld bijv. scabiës. Op deze avond krijgen wij een overzicht van de infectieziekten anno 2016 en wat wij als JGZ ermee kunnen.

22 november 2016 Depressie en Jeugdgezondheidszorg
JGZ-professionals krijgen in hun praktijk te maken met kinderen en jongeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een depressie of al klachten van een depressie hebben. Wanneer de JGZ-professional kennis heeft van depressieve klachten, de risicofactoren voor het ontstaan en het beloop, kan deze verergering voorkomen. Voorlichting, preventie, (vroeg)signalering, ondersteuning, monitoring en z.n. toe leiden naar diagnostiek behoren tot de taken van de JGZ-professionals.
Bij de preventie van depressie spelen opvoeders een belangrijke rol en interventies voor het verminderen van depressieve klachten helpen kinderen en jongeren om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze meer controle over hun klachten krijgen.
Ook zijn er interventies voor kinderen die een verhoogd risico lopen op depressieve klachten, bijvoorbeeld omdat zij een ouder met een psychiatrische stoornis hebben.

24 januari 2017 Oogheelkunde (samen met Kindergeneeskunde)
Vroegtijdig detecteren van oogheelkundige afwijkingen is een taak van de Jeugdgezondheidszorg.
Wanneer moet de jeugdarts verwijzen voor verdere diagnostiek aan de hand van zijn bevindingen.
Tijdens deze PAOG avond worden o.a. een aantal aangeboren oogheelkundige afwijkingen behandeld. Tevens zal mogelijke oogheelkundige problematiek in relatie tot smartphone gebruik tijdens deze avond de revue passeren.
De exacte onderwerpen zullen bepaald worden in overleg met de sprekers.

28 maart 2017 Juridische en ethische aspecten
Voor JGZ werkers is kennis van een aantal juridische aspecten essentieel. Wat is het verschil tussen biologisch ouderschap en juridisch ouderschap? Hoe erken je als ongehuwde vader een kind? Wat als ouders het gezag niet kunnen of mogen uitoefenen? Vanaf welke leeftijd heeft een kind zelfbeschikkingsrecht, en hoe verloopt het toestemmingsrecht bij gescheiden ouders?
En hoe zit het ook weer met het beroepsgeheim en de privacyrichtlijnen?
Daarnaast zullen enkele ethische dilemma’s rond JGZ aan de orde komen.

23 mei 2017 Capita selecta
Op deze avond zullen een aantal gevarieerde onderwerpen de revue passeren.
Recente inzichten m.b.t. het nut / de noodzaak van vitamine D.
Zin / onzin rond verborgen reflux en de (medicamenteuze) aanpak daarvan.
Hoofdpijn bij kinderen, en wellicht nog andere kleine kwalen zullen besproken worden.

27 juni 2017 Slaapproblemen bij kinderen en jongeren
Slaapproblemen komen vrij veel voor . Prevalentiecijfers van slaapproblemen bij baby’s, peuters en kleuters liggen in internationale studies tussen de 20-30%. De prevalentie van slaapproblemen bij kinderen van 2 tot 14 jaar in Nederland ligt rond de 25%. Bij adolescenten ligt de prevalentie van slaapproblemen tussen de 7 en 36%.
Veel slaapproblemen zijn van voorbijgaande aard, maar wat als ze persisteren? Wat zijn oorzaken van slaapproblemen? Wat is de rol van de JGZ bij het voorkómen maar ook bij het begeleiden hiervan? Wanneer spreek je van een slaapstoornis en wanneer moet er verwezen worden naar gespecialiseerde centra?